Hälsingland

Soldatsonen Olof Jonsson, Bergsjö

1734

En resolution uppå en vid ordinarie tinget med Gnarps tingslag insänd rannsakning, och den mars fälld dom över soldaten Jonas Sjöbergs son Olof Jonsson, som haft uppsåt attbegå den vederstyggliga tidelagssynden och är därför dömd av tingsrätten enligt 14 kap. Högmålsbalken att järnslås och kreaturet till förargelses undvikande till en annan ort av vägen skaffas.

Kgl. HR har av den hållne rannsakningen detta måls beskaffenhet inhämtat, och eftersom Olof Jonsson efter dess egen bekännelse som med sannolika omständigheter är bestyrkt den 15 september förra året, då han var 15 år och 4 månader gammal, haft fullt uppsåt att bedriva tidelagssynden.

Därför prövar Kgl. HR skäligt att Olof Jonsson, som är späd till växten och äger ringa kunskap i sin kristendom, samt i anseende därtill ännu icke begått sina salighetsmedel för berörda dess styggelse avstraffas med 10 par ris, 3 slag av paret, samt sedan av prästerskapet så uti kristendom, som om denna synds grovhet med all flit och svagfällighet undervisas.

Vad kreaturet angår, såfinne Kgl. HR att ägaren vid så fatta omständigheter må det samma behålla.

Stockholm den 25 april 1734.

Denna Kgl. HR:s nådiga resolution som den 20 maj hit anlände, blev den 27 där på följande sedan man för denna orsaken hållit Gudstjänst uti allmogens och ungdomens närvaro, behörigen på Olof Jonsson verkställd.

Attesterar av Bergsjö den 28 maj 1734, Hans Hatzelius.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:24 bild 86.