• Gästrikland

  Hammarsmeden Jonas Mattsson, Forsbacka bruk

  1733 En vid ett ordinarie ting uti Hille och Valbo Tingslag insänd rannsakning med Tingsrättens fällda dom den 10 oktober över hammarsmeden Jonas Mattsson vid Forsbacka bruk för det han skall ha tjuvskjutit en älg. Han är av Tingsrätten i förmåga av 1664 års Kgl. Förordning om jakter och djurfång och dess 9 §, dömd att böra 100 daler silvermynt samt att betala köttet och huden med 11 daler kopparmynt. Kgl. HR har funnit, att Jonas Mattsson, Pingsafton förra året på Ytterhärda byskog, skjutit en älg. Han påstod att han…

 • Jämtland

  Drängen Måns Jonsson, Stavre

  1733 En vid Offerdals ordinarie ting insänd rannsakning med Tingsrättens fällda dom den 12 oktober över drängen ifrån Stavre by på sitt 21 år, som är angiven för tidelag och dömd till döden. Därför har Tingsrätten utlåtit sig att kreaturet, med vilken han har bekänt sig bedrivit denna styggelse, borde nedgrävas. Eftersom Måns Jonsson, sedan han i anledning av dess syster, Gertrud Jonsdotters berättelse för kyrkoherde Burman, att hon med systern Brita, funnit deras bror ensam i fähuset stående bakom en ko har han blivit misstänkt för tidelag. Han är…

 • Jämtland

  Gifta bonden Mats Larsson, Rör, och smältaren Hyttsténs hustru Lisbetha Olofsdotter, Husån

  1800 Svea Hovrätts utslag på en av Undersåkers Tingsrätts insända rannsakning och utslag den 1 oktober över gifta bonden Mats Larsson i Rör och smältarens Olof Hytténs hustru, Lisbetha Olofsdotter i Husån för att ha haft köttsligt umgänge med varandra. Därför har Tingsrätten dömt dem med åberopande av 56 kap. 1 § Missgärningsbalken och Kungliga förordningen den 20 januari 1779, samt Kungliga brevet den 2 december 1783, att straffas, den förra med 40 par spö och Lisbetha Olofsdotter med 30 pr ris, 3 slag av paret. Och erlägga till Kalls…

 • Gästrikland

  Gästgivaren Olof Andersson, Bäck

  1704 En rannsakning och dom ifrån ordinarie tinget hållit den 16 februari 1704 med Valbo och Hille socknar över gästgivaren Olof Andersson i Bäck som varit anklagad för att han söndagen för Thomasmässodagen Anno 1703 bemött länsmannen Olof Graf(?) i sockenstugan med svåra och olidliga ord. Dessutom hade han kallat honom för Sken-Jesus. Olof Andersson har erkänt denna gärning och bedyrar att han inte haft någon ond mening och uppsåt att förtörna Gud eller någon annan. Det var av obetänksamhet och gammal åhörande osed ibland gemene och oförståndigt folk. Han…

 • Medelpad

  Olof Danielsson, Rogsta

  1704 En rannsakning och dom från tinget hållet i Torp den 14 december 1703 över Olof Danielsson i Rogsta, gift och 25 år gammal, har kommit i rykte att för 3 eller 4 år sedan har haft tidelag med sin grannes, Samuel Larsson, gråblacka get. Olof Danielsson hade först nekat till denna beskyllning men så småningom måste erkänna att han inte endast haft fullt uppsåt att begå denna missgärning, utan också att han verkligen försökte men kunde inte fullborda denna styggelse. Geten hade senare blivit ihjälriven av vargarna. Häradsrätten dömer…

 • Gästrikland

  Drängen Olof Persson, By socken (W)

  1720 Vid extra ordinarie tingen uti Hedesunda, Årsunda och Färnebo socknars Tingslag den 27 oktober samt 10 november insänd rannsakning och dom över drängen Olof Persson ifrån By socken (W) på sitt 19:de år, vilken har haft tidelag med 2 ston. Därför har Tingsrätten efter det 14 kap. Högmålsbalken dömt Olof Persson att halshuggas och på bål brännas samt att båda ston dödas och uppbränns av skarprättaren på platsen. Olof Persson har efter egen bekännelse berättat att han hade bedrivit den vederstyggliga tidelagssynden under augusti i ett stall vid Österfärnebo…

 • Hälsingland

  Kerstin Persdotter

  1671 En rannsakning och dom från Färila och Hogdals socknars tingslag i Hälsingland över Kerstin Persdotter, som misstänks för barnamord, det av själva rannsakningens omständigheter är till att se och förnimma. Resolution: Skall ånyo och bättre rannsakas och rekvireras: Om föräldrarna icke för födseln kunnat märka henne haft vidare vara, heller om de med henne där om icke talat. Om föräldrarna varit mycket grava och ond på henne efter hon föregiva sig för den skull icke torde uppenbara den sin födslotid. Om Kerstin Persdotter varit visst förlovad med sin påberopande…

 • Jämtland

  Drängen Erik Hindersson Berg, Alsen

  1726 Vid ett extraordinarie ting uti Kösta och Alsen med Offerdals tingslag insänd rannsakning och dom över drängen Erik Hindersson Berg, vilken för begången hustjuvnad är dömd till döden av Häradsrätten efter Straffordningen av den 18 maj 1653 samt Förordningen av den 18 februari 1720. Kgl. Rätten har låtit sig underrättats om detta måls beskaffenhet och eftersom det befinns att Erik Hindersson Berg under sin tjänst hos herr Översten Carl Grubbe i år bortstulit efter eget tillstående, 24 dukater och 90 karoliner. Översten har bekommit 6 dukater och 46 karoliner.…

 • Övrigt

  Barnamordsplakatet

  1655 Såsom vi för detta har herr landshövdingen tillskrivit, att Kgl. Majt:s vår Konung och herres utgångna plakat över den vederstyggliga och grova synden barnamord / som Gud bättre, allt för ofta begås av slacka och ogudaktiga människor här i vårt kära Fädernesland / skulle på alla predikstolar, så i städerna som på landet, och dessutom publiceras och förkunnas på alla tingsställen. Alltså prövar herr landshövdingen här om att påminna och begära hos oss att plakatet måste läsas upp till skräck och varnagel, en gång varje år av alla predikstolar,…

 • Medelpad

  Vaktmästaren Nils Bergstrand, Sundsvall

  1799 En av Rådhusrätten i Sundsvall hållna rannsakning den 18 september över vaktmästaren Nils Bergstrand, vilken är tilltalad för försummelse vid vakthållning över häktade drängen Johan Olofsson Stenberg ifrån Indal. Han hade suttit fängslad för förfalskning och fick tillfälle att rymma ur landsfängelset och tog till flykten. Rådhusrätten hade förklarat att Bergstrand inte kunde fällas till ansvar. Kgl. HR har tagit del av rannsakningen och prövar rättvis Rådhusrättens utslag att gilla och stadfästa. Stockholm den 18 oktober 1799. Att föregående Kgl. Majt:s och Svea Hovrätts utslag var införstådd inför rätten…