• Gästrikland

  Änkan Margareta Larsdotter, Gävle

  1731 En ifrån Rådhusrätten i Gävle insänd rannsakning och fälld dom den 17 februari över änkan Margareta Larsdotter, 68 år gammal, som har stulit åtskilliga böcker uti Gävle stadskyrka och är i förmåga av 1653 års Kgl. Strafförordning dömd till döden. Hon har tidigare blivit avstraffad för två resor tjuvnad. Då Margareta Larsdotters tidigare straff inte tagits till någon varning, utan i en sådan vanart vidare fortsatt, och uti kyrkan, dels om en Böndag emellan Ottesången och Högmässan, dels under Bönestunderna, stulit 11 Psalmböcker och en annan bok till ett…

 • Hälsingland

  Västgötadrängen Måns Persson och soldaten Daniel Kiäder, Delsbo

  1731 En vid ett extra ordinarie ting uti Delsbo insänd rannsakning och Tingsrättens fällda dom den 16 november över Västgötedrängen Måns Persson och soldaten Daniel Kiäder för övervåld och rån på landsvägen. De är dömda till döden i förmåga av 40 och 42 kap. Edsöresbalken. Eftersom det visat sig, att då Västgötadrängen Måns Persson den 14 oktober förra året sett Kulberg lägga sina pengar i dess härbärge hos Måns Persson i Ede och förberedde sig för att resa därifrån, hade han i uppsåt att hämnas på Kulberg för någon oenighet…

 • Gästrikland

  Hustru Margareta Persdotter Wallberg, Gävle

  1731 Såsom Kgl. HR finner nödvändigt, över besökarens Erik Tujulins [vid landtullen] gjorda ansökan, att hans hustru, Margareta Persdotter Wallberg, måste istället för de ålagda böterna över hennes begångna slagsmål med mera, plikta med fängelse då hon inte förmår att betala böterna. Hennes contraparter, som har målsäganderätten uti en del av samma böter, bör höras och få utlåta sig, vad de har att påminna. Alltså var de uti detta mål inkomna skrifter som bifogas herr greven och Generalmajoren och Landshövdingen målsägarnas förklaringar infordra över Tujulins ansökning. Och sedan skicka in…

 • Jämtland

  Dragonen Sven Fürstenberg, Berg

  1731 En vid ordinarie tinget med allmogen av Bergs tingslag uti november insänd rannsakning och dom över dragon Sven Fürstenberg, för det han skall ha skuffat och illa hanterat sin svärmor, Brita Hansdotter, är han dömd till döden av Tingsrätten. Eftersom det befinns att Sven Fürstenberg den 4 november 1730 stött och skuffat sin gamla svärmor, Brita Hansdotter, så att hon föll omkull emot en säng och genom hans hanterande tillfogade henne sår och blånader. Fürstenberg har även förhållit sig med åtskilliga olägenheter emot sin svärmor, vilket allt svärmodern har…

 • Gästrikland

  Finska soldaten Johan Piquet

  1731 Genom brev av den 1 juli har herr greven, Generalmajoren och Landshövdingen hos Kgl. HR förfrågat sig om den finska soldaten Johan Piquet, som vid Ockelbo ting varit till förhör angående ett begånget lägersmål med kvinnspersonen Karin Olofsdotter och sedan blivit skickad tillbaka till Gävle. Landshövdingen fick till svar att Kgl. HRs undersökning är till ända. Fördenskull bör han återsändas under säkert förvar till Finland, då han är dömd till döden för tvegifte. Stockholm den 11 februari 1731. Gävleborgs läns landskansli DIIa:22 bild 10.

 • Gästrikland

  Unga drängarna Anders Jönsson och Johan Johansson

  1731 En vid ordinarie tinget med Färnebo och Hedesunda socknar insända rannsakning och fällda dom den 1 oktober över unga drängarna Anders Jonsson och Johan Johansson, för att de har ett varandra var sitt slag i kyrkan. Därför är de dömda av Tingsrätten i förmåga av Kgl. Majt:s Förordning, daterat den 22 december 1686, att böta 100 daler silvermynt eller i brist av böter avstraffas med 6 gatlopp eller en månads fängelse på vatten och bröd. Kgl. HR prövar för skäligt att gilla Häradsrättens utslag, att såvida Anders Jönsson och…

 • Gästrikland

  Avskedade gardessoldaten Lars Olofsson Tiberg och hans hustru Katarina Olofsdotter

  1732 En vid ordinarie tinget med Hille och Valbo tingslag insänd rannsakning och dom den 17 februari över avskedade gardessoldaten Lars Olofsson Tiberg, vilken sedan dess hustru Katarina Olofsdotter har haft beblandelse med ogifta gardessoldaten Sven Uggleman, har han inlåtit sig uti lägersmål med ogifta kvinnspersonen Brita Andersdotter i Fläräng. I anledning av Kgl. HR Universal daterat den 23 november 1708, har Tingsrätten dömt dem efter 1653 års Kgl. Straffordnings 1 § till enkla hors böter, Lars Olofsson till 80 daler och Brita Andersdotter till 40 daler silvermynt, samt vardera…

 • Gästrikland

  Margareta och Elisabet Forsell, Oslättfors bruk

  1733 Vid ett ordinarie ting uti Hille och Valbo Tingslag hållen och insänd rannsakning med Tingsrättens dom den 11 oktober över spiksmedens vid Oslättfors bruk, Anders Forsells döttrar, Margareta och Elisabet Forsell för att de har burit sidentygsmössor och kattunströjor. De är i förmåga av den 4 § av 1720 års Kgl. Förordning till en och annan yppighets och överflödighets avskaffande, samt Kgl. Majt:s resolution på justitiekanslerns Cederbielkes memorial av den 15 mars 1732 och dess 6 § dömda att plikta vardera med 8 dagars fängelse på vatten och bröd.…

 • Ångermanland

  Överjägmästaren Magnus Blix, Styrnäs

  1732 Alldenstund Kgl. HR genom resolution av detta datum finner för skäligt att belägga överjägmästaren Magnus Blix med 20 daler silvermynts böter för obefogat anförda besvär över Landshövdingens greve Carl Gustaf Bielkes order av hans resolution den 29 december 1727 beviljade immission uti Styrnäs hemman till kyrkoherden Nils Berg. Även för det han jävat i sitt ämbete med 20 daler samma mynt, samt att han inför Rådhusrätten i Gävle bör göra offentlig avbön inför Landshövdingen, efter formulär som den innelykta resolutionskopia närmare kan inhämtas. Därför ville Landshövdingeämbetet befordra berörda resolution…

 • Gästrikland

  Daniel Olsson, Mosjön

  1733 En vid Ockelbo tingsrätt insänd rannsakning och fällda dom den 12 september 1730 över Daniel Olsson i Mosjön och åtskilliga andra personer, som med honom varit i följe och jagat älgoxe, vilken Daniel Olsson har skjutit och nedfällt. Därför har Tingsrätten pålagt samtliga, att efter 1664 års stadga om jakter och djurfång, böta 50 daler silvermynt, vilka efter Kgl. Majt:s resolution på allmogens besvär av den 17 september 1723 och dess 38 § är fördubblade, samt dessutom betala köttet med 1 daler silvermynt skålpund och huden med 6 daler…