1649

En rannsakning ifrån Bollnäs socken över en lös finne benämnd Mats Jonsson, som har besvärat sig inför Hans K. Maj:t över Landshövdingen välborne Ivar Nilsson, såsom han skulle med fagra ord, upplåtit honom från sin rätt och icke kunnat, med mutor och gåvor, njuta H. K. Maj:ts tre Mandatorialiee något till godo.

Dessutom och så väl in för Hans Kongl. Maj:t som inför den Kgl. Hovrätt, angett och anklagat fogden, lagläsaren, länsmannen och nämndemannen, att de skulle utan laga dom ha rövat ifrån honom hans hus och egendom. Tagit bort hans hustru uti hans frånvaro och honom sedan därutöver olagligen och utan skäl fängslat honom. Allt kunde han dock inte bevisa.

Han hade dessförinnan trakterat och hamlat sin hustru så illa att hennes blev förgånget som av åtskilliga rannsakningar vidlyftigare är att se.

Resolution:

Mats Jonsson skall för denna sina åtskilliga grova förseende, sitta en månad i fängelset vid vatten och bröd och sen in Perpetuum förvisas från Landshövdingedömet.

Stockholm den 23 oktober 1649.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:2 bild 41.