1678

Såsom loj skrivelse av herr landshövdingen den 13 [maj] fått veta, jämt mycket annat begånget förseende vid rannsakningen över förrädarna i Jämtland, så skall fångarna efter avsagd dom där på orten så illa och oaktsamt blivit bevakade att de undantagandes 3 kommit på flykten samt prästen Olof Claesson alt sedan varit på fria fötter och rest av och om i landet.

Vilken stor vårdslöshet och oförsvarlig försummelse, ingalunda loj kunde heller vara skyldig, onäpst och ostraffat låta bli? Alltså är härmed vår vän- och välvillige begäran, det ville herr landshövdingen med det fördelaktigaste anställa en ackurat och fullkomlig rannsakning över dem som detta executionsverket varit anförtrott.

Görandes sig strax om samtliga personer således försäkrad som herr landshövdingen finner sakens grovhet meritera och han själv tilltror sig framdeles från allt tilltal härutinnan exculpera och kunna stå till svars.

Emellertid behagade herr landshövdingen den anstalt göra att verkställa över de 3 som förvarade hållas tillika med prästen, bli ofördröjligen förrättat, slåendes ännu med all flit och allvar efter dem som är förrymda på det de äntligen antingen levande eller döda undergå sitt vederbörliga straff.

Var med vi befaller herr landshövdingen Gud Allsmäktig, vän- och välvilligen.

Stockholm den 31 maj 1678.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:6 Bild 49.