Övrigt

Förräderi och konspirationer

1678

Den Högl. Kgl. Hovrätten lär utan tvivel ha förmärkt och intagit av häradshövdingens välborne Erik Teeths och vice häradshövdingen Knut Ingelsson på herr riksrådets och fältmarskalkens högvälborne herr Henrik Horns och landshövdingens herr Jakob Flemmings order, hållna rannsakning och kommission som för en liten tid sedan skickades över det stora förräderi och farliga konspirationer som en del av landets inbyggare här i Jämtland förra året förövat emot deras rätta överhet att det orsakade en så svår konsekvens om det riket övergår till ett stort tungt medel och besvär.

Nu då väl samma rannsakning och kommission företogs och verkställdes strax efter landets återvinnande efter den metod som då i hastighet kunde åstadkomma eftersom man så mycket mera därmed måste skynda, att inte ge det brottsliga tillfället att antingen sticka iväg eller att överlägga den ena med den andra om deras exculpation [möjlighet att visa (styrka) att man inte varit vårdslös (culpös)].

Så har den nämnda rannsakningen inte kunnat vinna en sådan effekt eller varit så penitent [botfärdig syndare] som vid en så kriminell aktion kunde vara av nöden och sådant allt till största delen av följande orsaker.

Då först felade det som var det förnämsta och nödigaste nämligen att ingen aktör eller fiskal var observerande i saken som Kgl. Majt:s parti och intresse. Vidare än det som häradshövdingen Teeth kunde ha, vilken själv var närvarande utav den manuduktion [särskild handledning] jag i hastighet hade gett honom vid handen.

Att påminna och examinera, då han där inte hade haft mitt memorial som om en och annan person och deras förhållande hade gett honom anledning, så han icke det allra ringaste kunnat uträtta emedan den andra ville anklaga.

2) Kommissiorialrätten var inte heller så informerad som behövdes, eftersom nämnden bestod av infödda jämtar av vilka själva många var kupabel.

3) Eftersom mångas förhållande ändå inte var kommit i dagsljuset eftersom det var så strax i begynnelsen, att många av dem som hade begått det största förräderiet, ännu sitter otilltalade.

4) Har tiden sådant allt mer och mer yppat hur både en och annan har stöttat fiendens förehavande och dessutom ännu yppas dagligen, både med försmädliga paskviller och dikters utkastande, varav en här med följer. [Ingen bilaga lagd bland dokumentet] De personer som här i landet sjunger i öppet samkväm, är så väl som andra farliga stämplingar varför som jag fullkomligt kan se, att i så motto inte en sådan grov otrohet med allvar blir straffad, så skulle de uthärda argare här efter i det avseende.

Då har jag fördenskull här med inte kunnat underlåta den Högl. Kgl. Hovrätten sådant kommunicera och där även begärt tjänstledigt, meddela den Högl. Kgl. Hovrätten och först läses dess förklaring av en översänd rannsakning och sedan låta anställa en inte rannsakning genom uthäradsnämnd samt att utse någon fiskal på Kgl. Maj:ts vägnar emot dem som utför saken.

Då jag med genom samarbete säga kan, att ingen ärlig man och Kgl. Maj:ts minister kan förtro sig på denna ort utan måste alltid leva i fruktan att genom deras konspirationer blir bragt på fördärv, förväntar här över den Högl. Kgl. Hovrättens behagliga svar.

Den höglovliga Kungliga Hovrättens tjänstvilligaste tjänare, Carl Sparre [sign.].

Datum huvudkvarteret Frösön den 8 april 1678.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:6 Bild 39.