1678

Trots att vi inte tvivlar till fullo, det lär herr landshövdingen efter dess vanliga försiktighet, vår i dag avgångna till honom resolution över förrädarna i Jämtland, tillbörligen låta exekvera och verkställa.

Så har vi dock inte kunnat underlåta hos herr landshövdingen, vänligen att påminna, han ville hos vederbörande en sådan förordning göra, att för än execution kan anställas på kyrkoherden herr Olof Claesson [Rahm], han in antecessum [i förväg] sitt prästerliga ämbete må bli priuerat och avsatt.

Och såsom vi väl förmoda, det var oss herr landshövdingen utan dröjsmål underrätta hur genom vilket sätt detta verkställande måste förrättas och avlöpa.

Alltså behaga de och herr landshövdingen göra noga efterforskningar hos vem skulden torde komma att stå, att denna kommissorialrannsakning som i förra januari, hos oss med den sista posten som var den 25 närmast föregående månad först blivit inkommen, brukandes herr landshövdingen där vid så mycket större allvarsamhet som han vet att både Kronans medel i synnerhet genom slika långsamma fängelser graveras och delinkventernas straff lika som fördubblas och förökas.

Stockholm den 3 maj 1678.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:6 Bild 43.