1799

Av Gudmundrå häradsrätt insända rannsakning och dom av den 5 juni över drängen Daniel Danielsson i Vålånger, vilken är angiven för att han skall ha förövat tidelag med Olof Olofssons två stokreatur.

Häradsrätten har under åberopande av 10 kap. 1 § Missgärningsbalken dömt att mista livet och kreaturerna dödas.

Såsom Daniel Danielsson har bekänt att han vårtiden under sin tjänstetid hos Olof Olofsson i Vålånger vid två tillfällen varit i utövningar av det tilltalade brottet.

Likväl och emedan skäl eller omständigheter inte finns att styrka en sådan bekännelse, finner därför Kgl. HR att Daniel Danielsson inte kan fällas till det ådömda livsstraffet.

Men som han däremot är förklarad skyldig att vid det senare tillfället, då han en lördagsafton kört till kvarnån med husbondens sto, har haft fullt uppsåt att begå fullbordat tidelag men blivit hindrad.

Därför prövar Kgl. HR i förmåga av 10 kap. 2 § Missgärningsbalken för rättvist, att Daniel Danielsson skall för sitt brottsliga förhållande arbeta i halsjärn ett år vid någon av Kronans fästning och kreaturet kommer att skaffas ur vägen.

Stockholm den 8 juli 1799.

Att det stokreatur som tillhörde Olof Olofsson den yngre i Vålånger som skall av drängen Daniel Danielsson i nämnda by blivit övat tidelag och såldedes dömt att ur vägen skaffas, har sockenlapparna Anders Andersson och Henrik Henriksson i Högsjö detta Höga utslag verkställt som här ödmjukast till bevis lämnas, av Vålånger den 14 september 1799. Per Persson och Erik Eriksson, Vålånger.

Enligt Kgl. HR:s utslag och till följe av Konungens Befallningshavandes order under den 9 augusti, är drängen Daniel Danielsson påslagit med halsjärn och träblock och från detta datum från Ullångers landsfängelse avsänt till Vaxholms fästning. Intygas Ullånger den 13 augusti 1799. Carl Eklund, kronolänsman.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:10 bild 360

Den 10:e i denna månad ankom länsman Jonas Hägglund, bonde Jöns Danielsson, drängen Olof Danielsson och kronobåtsman Erik Gustav Näs från Vålånger, att under bevakning hitförsända unga drängen Daniel Danielsson, som i berörda by varit i tjänst i familjen i ett halv år, vilken uti allas närvaro bekänt sig skyldig till tidelag med Olof Olofsson den yngres i Vålånger två ston.

Drängen är uti härvarande kyrkbok antecknad född år 1778 den 16 juni, läser väl innan i bok och även utan men svaga begrepp.

Högsjö den 10 maj 1799. Carl J. Näsmark, komminister i Högsjö.

Gudmundrå tingslags häradsrätt (Y) AIb:1 (1757-1799) Bild 4660.