• Medelpad

  Olof Danielsson, Rogsta

  1704 En rannsakning och dom från tinget hållet i Torp den 14 december 1703 över Olof Danielsson i Rogsta, gift och 25 år gammal, har kommit i rykte att för 3 eller 4 år sedan har haft tidelag med sin grannes, Samuel Larsson, gråblacka get. Olof Danielsson hade först nekat till denna beskyllning men så småningom måste erkänna att han inte endast haft fullt uppsåt att begå denna missgärning, utan också att han verkligen försökte men kunde inte fullborda denna styggelse. Geten hade senare blivit ihjälriven av vargarna. Häradsrätten dömer…

 • Medelpad

  Vaktmästaren Nils Bergstrand, Sundsvall

  1799 En av Rådhusrätten i Sundsvall hållna rannsakning den 18 september över vaktmästaren Nils Bergstrand, vilken är tilltalad för försummelse vid vakthållning över häktade drängen Johan Olofsson Stenberg ifrån Indal. Han hade suttit fängslad för förfalskning och fick tillfälle att rymma ur landsfängelset och tog till flykten. Rådhusrätten hade förklarat att Bergstrand inte kunde fällas till ansvar. Kgl. HR har tagit del av rannsakningen och prövar rättvis Rådhusrättens utslag att gilla och stadfästa. Stockholm den 18 oktober 1799. Att föregående Kgl. Majt:s och Svea Hovrätts utslag var införstådd inför rätten…

 • Medelpad

  Svarte Sven och Sigrid Olofsdotter, Selånger

  1645 En dom ifrån Selångers socken över en gift man benämnd Svarte Sven och en ogift kvinna benämnd Sigrid Olofsdotter, som har haft lägersmål tillsammans. Resolution: Svarte Sven skall böta 80 daler och Sigrid 40 daler och bägge stå uppenbara skrift. Stockholm den 18 september 1645. Gävleborgs läns landskansli DIIa:1 bild 250.

 • Medelpad

  Landtullbesökaren Johan Ekblad, Sundsvall

  1784 Av Rådhusrättens i Sundsvall hållna rannsakning och fällda utslag den 22 april över suspenderade landtullbesökaren Johan Ekblad för det han på Långfredagen i Stadskyrkan stulit tre psalmböcker som tillhörde borgarsönerna Per Sundström och Haqvin Hamrin samt drängen Erik Sjöström. Psalmböckerna var värderade till 36 skilling och under själva stölden hade han varit berusad och blev dömd till följe av 46 kap. 3 § och 3 kap. 4 och 6 §§ Missgärningsbalken dömd att böta sex gånger det stulna värdet med 4 riksdaler och 24 skilling. För dryckenskapen 25 daler…

 • Medelpad

  Drängen Lars Svensson, Nävsta och bonden Erik Eriksson, Kvarsätt

  1786 På det besvär drängen Lars Svensson i Nävsta anfört över Selångers Tingsrätt den 20 april fällda utslag, varigenom efter det av landsfiskalen Johan Hässén fört enskilt tilltal emot Lars Svensson och därefter emot bonden Erik Eriksson i Kvarsätt för det de har överfallit bönderna Henrik Eriksson i Råsåsen och Anders Eriksson i Gravtjärn uti det härbärge de haft hos gästgivaren Olof Olofsson i Kungsgården. De hade dessutom tillfogat dem blånader och blodvite och därför hade Hässén stämt dem för laga ansvar, inte mindre än Lars Svensson än Erik Eriksson…

 • Medelpad

  Drängen Hans Nilsson, Alnö

  1677 En extra ordinarie rannsakning från Sköns tingslag och Alnö sockenstuga över drängen Hans Nilsson om sina 17 år, som frivilligt bekänt att han för 11 år sedan haft att beställa [hålla på att syssla med] med en flicka om 9 eller 10 år. Nu sedermera för 5 år sedan, två gånger försökt att utöva tidelag med en ko och en gång med ett får men inte kunnat fullborda sitt hastiga uppsåt eftersom de inte stod stilla. Sedan han kom till mera förstånd och uti predikningar hört att herdens och…

 • Medelpad

  Gossen Lars Jonsson, Åstön

  1736 Gossen Lars Jonsson i Åstön, vilken på juldagen under Ottesångspredikan släppte sitt vatten på läktaren i Tynderö kyrka, uti vilket mål tingsrätten Kgl. HR:s omprövande underställt, om Lars Jonsson därför måste sitta en söndag i stocken. Stockholm den 16 november 1736. Kgl. HR. prövar för skäligt att befria Lars Jonsson ifrån plikt i detta mål. Att gossen Lars Jonsson verkligen njutit till godo Höga resolutions innehåll betygas av Tynderö den 17 december. Jacob Thelberg, komminister i Tynderö. Gävleborgs landskansli DIIa:25 sid 203.

 • Medelpad

  Gertrud Olofsdotter, Borgsjö

  1639 En dom ifrån Ovansjö över en ogift kvinna, Gertrud Olofsdotter, som har låtit sig lägra av sitt syskonbarn, Pål Svensson. Pål är med en annan kvinnsperson trolovad och i trolovningen legat med Gertrud. Resolution: Gertrud skall böta för horet 40 daler och för skyldskapen 40 daler och stå uppenbar skrift. Det skall slås efter Pål, han kan fångas, tingföras och dömas och domen till den Kgl. Hovrätten till vidare resolution sändas. Borgmästare och råd i Sundsvall och lagläsaren i Medelpad döma enfalt hor efter det 5 kapitlet i Högmålabalken…

 • Medelpad

  Drängen Per Fransson, Sillre

  1708 Åtskilliga hållna rannsakningar ifrån Indals tingslag den 7 november förra året och den 9 och 24 januari samt den 17 mars och fällda domar över Jöns Perssons dräng i Sillre, Per Fransson om sina 20 gammal, vilken sedan han först länge nekat, men sedan så väl inför prästerskapet, som för Tingsrätten och flera andra personer tillstått och bekänt. Han hade också erkänt när Per Erikssons hustru i samma by, Karin Persdotter, som hade angett honom, påträffade han under själva gärningen vid Mårmässotiden förra året när han begick den vederstyggliga…

 • Medelpad

  Drängen Lars Olofsson och pigan Malin

  1641 En dom från Medelpad över en dräng benämnd Lars Olofsson och en piga benämnd Malin som har stulit åtskilliga persedlar från sin husbonde Daniel Bertilsson [underlagman] värderade för 31 daler och 20 öre. Ett parti gods är som Malin säger Lars Olofsson har stulit, där till han nekar alldeles. Summan belöper till 148 daler och 16 öre. Uti nämnda dom är åtskilliga personer som förmäles ha med nämnda tjuvar nött och dolt, vilka inte är dömda. Resolution: Ovannämnda tjuvar Lars Olofsson och Malin skall bägge tillsammans, så vida där…