• Hälsingland

  Jakob Nilsson, Arnön

  1667 På den Kgl. Rättens avgångna resolution den 26 oktober förra året [åren 1673-1676 saknas] över det lägersmål som Jakob Nilsson i Arnön är beryktad för, att ha haft med en kona Karin Karlsdotter och hennes mor, änkan Kerstin Larsdotter. Det skulle än vidare rannsakas och noga efterfrågas om änkan Kerstin Larsdotter innan hon lät sig hävdas av denna Jakob Nilsson, har haft någon kunskap om sin dotters lägersmål med honom, såsom och att Jakob Nilsson som bekänner sig vara skyldig till det förra lägersmålet med dottern. Men det andra…

 • Hälsingland

  Hans Nilsson, Växbo

  1730 En vid ordinarie tinget med allmogen av Bollnäs socken hållen insänd rannsakning med tingsrättens fällda utslag den 11 april 1730, dömt Hans Nilsson i Växbo till döden, för det han förhållit sig straffbart emot sin svärfar Per Jonsson. Stockholm den 29 maj 1730. Kgl. HR prövar för skäligt att plikta Hans Nilsson med fängelse på vatten och bröd i 14 dagar för dess oanständiga förhållande emot svärfadern, för det han uti genvördiga ord sig utlåtit och sedan, när svärfadern ville slå honom, fört svärfadern ut ur stugan på gården…

 • Hälsingland

  Gossen Johan Colling, Iggesunds bruk

  1722 Kgl. Rättens resolution vid ordinarie tinget med allmogen av Enångers tingslag den 30 oktober förra året och insänd rannsakning och dom över gossen Johan Colling på sitt 10:e år, för det att han skjutit ihjäl en flicka på 7 år med en hagelbössa. Han är av tingsrätten till följd av det 12 kap. dråpbalken med våda dömd att böta 9 marker silvermynt. Stockholm den 19 januari 1722. Johan Colling skall för sitt brott av dess föräldrar i kronobetjänternas närvaro allvarsamt risas. Gävleborgs läns landskansli DIIa:19 sid. 23. ”D. 24…

 • Hälsingland

  Lösa konan Gertrud Roggesdotter

  1659 Ett inkommit brev med förfrågan ifrån Järvsö tingsrätt om en lös kona Gertrud Roggesdotter som med åtskilliga ogifta personer har haft lägersmål och många gånger med samma synd beträder är hur det ska förhållas med henne, emedan hon är alldeles obotfärdig. Stockholm den 15 april 1659. Resolution: Gertrud Roggesdotter skall för tingsdörren mista rygghuden och sedan förvisas landshövdingsdömet. Gävleborgs läns landskansli DIIa:4.

 • Hälsingland

  Båtsman Måns Svensson Hedman, Trönö (3)

  1709 Åtskilliga vid extraordinarie tingen uti Hälsinglands södra och norra kontrakt den 16 september, 2, 5, 14 och 15 oktober förra året 1708, och sedermera den 15 juli 1709 av vice häradshövdingen och borgmästaren Magnus Blix insända rannsakning till Kgl. Rätten jämte Norralas sockens tingsrätts fällda dom över båtsman Måns Hedman. Han har av borgaren i Söderhamn Pål Malms tjänstehjon, hustru Judit, blivit anklagad för det han den 26 augusti förra året på skogen mellan Trönö och Rengsjö socknar rånat henne på 13 daler kopparmynt varöver hon berättade för tingsrätten,…

 • Hälsingland

  Norska karlen Erik Nilsson

  1736 Vid ett extra ordinarie ting hållen i Bollnäs socken med tingsrättens fällda dom den 15 januari över norska karlen Erik Nilsson, som för det han har skuffat och hårdragit sin husbonde, regementspastorn Lars Landgren, är av 1723 års tjänstehjonsstadgan dömd till 9 gatlopp eller 40 par spö. Kgl. HR har utav detta mål låtit sig underrättad och i anseende till de funna omständigheter för skäligt att Erik Nilsson hanterat ett våldsamt sätt på sin husbonde, avstraffas med 30 par spö, 3 slag av paret samt inför tingsrätten offentlig avbön…

 • Hälsingland

  Finskan Anna Johansdotter, Forsa

  1734 Vid ordinarie ting med allmogen av Tuna tingslag i februari och augusti månader förra året och av häradshövdingen Johan Engelbrecht Grevesmöhlen insänd rannsakning och fälld dom över finska hustrun Anna Johansdotter som blev angiven att hon ska ha smädligen talat om predikoämbetet och de högvördiga sakramenten, även kyrkoherden Elias Wixner åtskilliga grova beskyllningar, samt brukat vidskepelser uti vilka två förstå mål i tingsrätten befriat Anna Johansdotter men för de övriga dömt henne efter 43 kap. Tingsmålsbalken till 3 marker småmynt och i all förmåga av Kgl. Maj:ts förordning om…

 • Hälsingland

  Finnen Mats Markusson, Arbrå

  1698 Ifrån Hälsinglands södra kontrakt och Mo tingslag inkommen rannsakning och dom av den 25 juli 1698 över finnen Mattes Markusson på Hälsan i Arbrå socken, vilken för begången tjuvnad varit anklagad given i Stockholm den 3 december 1698. Kgl. Rätten finner av den här hållna rannsakningen, hur såsom länsmannen Jacob Niure i Löten har inför tingsrätten anklagat finnen Mats Markusson därför att han den 4 maj utur bondens Pehr Olofssons härbre i Överbo, Mo Socken, nattetid stulit 2 fjärdingar råg à 24 marker eller 6 daler, nio kannor korn à…

 • Hälsingland

  Lösa finnen Mats Jonsson, Bollnäs (3)

  1650 Uppå landshövdingens över Hälsingland, välborne Ivar Nilssons förfrågan, hur han ska förhålla sig med lösfinnen Mats Jonsson i Bollnäs, som efter den Kgl. Hovrättens, nästförlidne höstsession, utslagne resolution, har suttit en månad i fängelse och sedan förvisats ur landshövdingedömet in Perpetuum. Dock utan hänsyn, nu åter motvilligt kommit igen på ett allmänt landsting, är detta Kgl. Rättens Resolution: Ändå har Mats förverkat livet. Dock likväl efter han har nu åter på nytt suttit fängslat, benådas han och skall ännu hela Sverige in Perpetuum förvisas. Vid livsstraff tillgörande om han ofta…

 • Hälsingland

  Lösa Finnen Mats Jonsson, Bollnäs (2)

  1650 Uppå Landshövdingens över Hälsingland välborne Ivar Nilssons förfråga hur han skall förhålla sig med lösa finnen Mats Jonsson Bollnäs som efter den Kgl. Hovrättens resolution förra hösten, har suttit en månad i fängelset och sedan förvisats från Landshövdingedömet in Perpetuum. Dock utan sådan hänsyn nu åter motvilligt kommit igen på ett allmänna Landsting, är detta den Kgl. Rättens Resolution: Mats benådas och skall ännu hela Sverige in Perpetuum förvisas. Han bidrar till livsstraff om han kommer tillbaka och då skall denna resolution uppenbarligen läsas upp för honom. Stockholm den…