• Gästrikland

  Änkan Margareta Larsdotter, Gävle

  1731 En ifrån Rådhusrätten i Gävle insänd rannsakning och fälld dom den 17 februari över änkan Margareta Larsdotter, 68 år gammal, som har stulit åtskilliga böcker uti Gävle stadskyrka och är i förmåga av 1653 års Kgl. Strafförordning dömd till döden. Hon har tidigare blivit avstraffad för två resor tjuvnad. Då Margareta Larsdotters tidigare straff inte tagits till någon varning, utan i en sådan vanart vidare fortsatt, och uti kyrkan, dels om en Böndag emellan Ottesången och Högmässan, dels under Bönestunderna, stulit 11 Psalmböcker och en annan bok till ett…

 • Gästrikland

  Hustru Margareta Persdotter Wallberg, Gävle

  1731 Såsom Kgl. HR finner nödvändigt, över besökarens Erik Tujulins [vid landtullen] gjorda ansökan, att hans hustru, Margareta Persdotter Wallberg, måste istället för de ålagda böterna över hennes begångna slagsmål med mera, plikta med fängelse då hon inte förmår att betala böterna. Hennes contraparter, som har målsäganderätten uti en del av samma böter, bör höras och få utlåta sig, vad de har att påminna. Alltså var de uti detta mål inkomna skrifter som bifogas herr greven och Generalmajoren och Landshövdingen målsägarnas förklaringar infordra över Tujulins ansökning. Och sedan skicka in…

 • Gästrikland

  Finska soldaten Johan Piquet

  1731 Genom brev av den 1 juli har herr greven, Generalmajoren och Landshövdingen hos Kgl. HR förfrågat sig om den finska soldaten Johan Piquet, som vid Ockelbo ting varit till förhör angående ett begånget lägersmål med kvinnspersonen Karin Olofsdotter och sedan blivit skickad tillbaka till Gävle. Landshövdingen fick till svar att Kgl. HRs undersökning är till ända. Fördenskull bör han återsändas under säkert förvar till Finland, då han är dömd till döden för tvegifte. Stockholm den 11 februari 1731. Gävleborgs läns landskansli DIIa:22 bild 10.

 • Gästrikland

  Unga drängarna Anders Jönsson och Johan Johansson

  1731 En vid ordinarie tinget med Färnebo och Hedesunda socknar insända rannsakning och fällda dom den 1 oktober över unga drängarna Anders Jonsson och Johan Johansson, för att de har ett varandra var sitt slag i kyrkan. Därför är de dömda av Tingsrätten i förmåga av Kgl. Majt:s Förordning, daterat den 22 december 1686, att böta 100 daler silvermynt eller i brist av böter avstraffas med 6 gatlopp eller en månads fängelse på vatten och bröd. Kgl. HR prövar för skäligt att gilla Häradsrättens utslag, att såvida Anders Jönsson och…

 • Gästrikland

  Avskedade gardessoldaten Lars Olofsson Tiberg och hans hustru Katarina Olofsdotter

  1732 En vid ordinarie tinget med Hille och Valbo tingslag insänd rannsakning och dom den 17 februari över avskedade gardessoldaten Lars Olofsson Tiberg, vilken sedan dess hustru Katarina Olofsdotter har haft beblandelse med ogifta gardessoldaten Sven Uggleman, har han inlåtit sig uti lägersmål med ogifta kvinnspersonen Brita Andersdotter i Fläräng. I anledning av Kgl. HR Universal daterat den 23 november 1708, har Tingsrätten dömt dem efter 1653 års Kgl. Straffordnings 1 § till enkla hors böter, Lars Olofsson till 80 daler och Brita Andersdotter till 40 daler silvermynt, samt vardera…

 • Gästrikland

  Margareta och Elisabet Forsell, Oslättfors bruk

  1733 Vid ett ordinarie ting uti Hille och Valbo Tingslag hållen och insänd rannsakning med Tingsrättens dom den 11 oktober över spiksmedens vid Oslättfors bruk, Anders Forsells döttrar, Margareta och Elisabet Forsell för att de har burit sidentygsmössor och kattunströjor. De är i förmåga av den 4 § av 1720 års Kgl. Förordning till en och annan yppighets och överflödighets avskaffande, samt Kgl. Majt:s resolution på justitiekanslerns Cederbielkes memorial av den 15 mars 1732 och dess 6 § dömda att plikta vardera med 8 dagars fängelse på vatten och bröd.…

 • Gästrikland

  Daniel Olsson, Mosjön

  1733 En vid Ockelbo tingsrätt insänd rannsakning och fällda dom den 12 september 1730 över Daniel Olsson i Mosjön och åtskilliga andra personer, som med honom varit i följe och jagat älgoxe, vilken Daniel Olsson har skjutit och nedfällt. Därför har Tingsrätten pålagt samtliga, att efter 1664 års stadga om jakter och djurfång, böta 50 daler silvermynt, vilka efter Kgl. Majt:s resolution på allmogens besvär av den 17 september 1723 och dess 38 § är fördubblade, samt dessutom betala köttet med 1 daler silvermynt skålpund och huden med 6 daler…

 • Gästrikland

  Hammarsmeden Jonas Mattsson, Forsbacka bruk

  1733 En vid ett ordinarie ting uti Hille och Valbo Tingslag insänd rannsakning med Tingsrättens fällda dom den 10 oktober över hammarsmeden Jonas Mattsson vid Forsbacka bruk för det han skall ha tjuvskjutit en älg. Han är av Tingsrätten i förmåga av 1664 års Kgl. Förordning om jakter och djurfång och dess 9 §, dömd att böra 100 daler silvermynt samt att betala köttet och huden med 11 daler kopparmynt. Kgl. HR har funnit, att Jonas Mattsson, Pingsafton förra året på Ytterhärda byskog, skjutit en älg. Han påstod att han…

 • Gästrikland

  Gästgivaren Olof Andersson, Bäck

  1704 En rannsakning och dom ifrån ordinarie tinget hållit den 16 februari 1704 med Valbo och Hille socknar över gästgivaren Olof Andersson i Bäck som varit anklagad för att han söndagen för Thomasmässodagen Anno 1703 bemött länsmannen Olof Graf(?) i sockenstugan med svåra och olidliga ord. Dessutom hade han kallat honom för Sken-Jesus. Olof Andersson har erkänt denna gärning och bedyrar att han inte haft någon ond mening och uppsåt att förtörna Gud eller någon annan. Det var av obetänksamhet och gammal åhörande osed ibland gemene och oförståndigt folk. Han…

 • Gästrikland

  Drängen Olof Persson, By socken (W)

  1720 Vid extra ordinarie tingen uti Hedesunda, Årsunda och Färnebo socknars Tingslag den 27 oktober samt 10 november insänd rannsakning och dom över drängen Olof Persson ifrån By socken (W) på sitt 19:de år, vilken har haft tidelag med 2 ston. Därför har Tingsrätten efter det 14 kap. Högmålsbalken dömt Olof Persson att halshuggas och på bål brännas samt att båda ston dödas och uppbränns av skarprättaren på platsen. Olof Persson har efter egen bekännelse berättat att han hade bedrivit den vederstyggliga tidelagssynden under augusti i ett stall vid Österfärnebo…