• Ångermanland

  Överjägmästaren Magnus Blix, Styrnäs

  1732 Alldenstund Kgl. HR genom resolution av detta datum finner för skäligt att belägga överjägmästaren Magnus Blix med 20 daler silvermynts böter för obefogat anförda besvär över Landshövdingens greve Carl Gustaf Bielkes order av hans resolution den 29 december 1727 beviljade immission uti Styrnäs hemman till kyrkoherden Nils Berg. Även för det han jävat i sitt ämbete med 20 daler samma mynt, samt att han inför Rådhusrätten i Gävle bör göra offentlig avbön inför Landshövdingen, efter formulär som den innelykta resolutionskopia närmare kan inhämtas. Därför ville Landshövdingeämbetet befordra berörda resolution…

 • Ångermanland

  Vaktknektarna Johan Nordgren och Nils Sjöström, Ulllånger

  1764 Vid hållet urtima ting i Nordingrå tingslag och insänd rannsakning med tingsrättens fällda utslag den 7 juni över vaktknektarna vid landsfängelset i Ullånger Johan Nordgren och Nils Sjöström vilka genom ouppmärksamhet varit vållande till att de genom Kgl. HR utslag den 29 mars dömda vardera till 40 par spö. Vargeringsbåtsmännen Jakob Skog och Jon Eriksson innan samma straff dem övergått natten mellan den 20 och 21 maj undkommit genom flykt, varför tingsrätten enligt 19 kapitlet 3 § i Missgärningsbalken samt Kgl. HR den 10 april 1756 förklarat Nordström och…

 • Ångermanland

  Drängen Abraham Eriksson, Graninge bruk

  1730 En vid allmogen av Sollefteå och Resele socknars hållna rannsakning med tingsrätten den 18 oktober över unga drängen Abraham Eriksson från Graninge bruk som efter egen bekännelse har begått tidelag och är dömd till döden och att brännas på bål. Kgl. HR har i detta mål hållna rannsakning befunnit, hur Abraham Eriksson, vilken enligt dess moders utsago är 18 år gammal samt till växten stadig och som prästerskapet berättat uti sin kristendom så grundad att han fått bruka sina salighetsmedel. Han har av samvetsängslan som skall satt honom vid…

 • Ångermanland

  Hieremias Henriksson och Bengt Matsson, Själevad

  1655 Två rannsakningar från landshövdingen över Västernorrland greve Johan Qxenstierna över två tjuvar, Hieremias Henriksson och Bengt Matsson, som först har uti Skogs kyrka i Hälsingland stulit 16 daler och 31 öre och av gästgivaren i Görtsbo [Bollnäs socken] till 5 daler 19 ½ öre silvermynt. Sedan har de rymt ut ur fängelset till Ångermanland och där brutit sig in i Själevads kyrka och brutit sönder kistan och stulit 1031 daler och 24 öre kopparmynt. (109 700 kr) Resolution: Hieremias och Bengt kan inte benådas utan skola till sky och varnagel…

 • Ångermanland

  Torparen Jon Persson, Bölen

  1799 Av Gudmundrå häradsrätt hållen rannsakning med häradsrättens utslag den 21 oktober över torparen Jon Persson i Bölen, tilltalad för det han fällt smädelser mot domare och ämbetsmän i orten samt våldsamt överfallit nämndemannen Erik Eriksson i Vålånger för hans tjänst. Häradsrätten har utlåtit i målet då Jon Persson var förvunnen, att han den 14 augusti fattat Erik Eriksson i håret och gjort smädliga utlåtanden, samt slängt honom flera gånger på golvet och därigenom ryckt bort mycket hår i ondska och hämnd för att Erik Eriksson såsom nämndeman biträtt vid…

 • Ångermanland

  Pigan Brita Björnsdotter, Sunnansjö

  1658 En rannsakning från Nordmalings socken över Brita Björnsdotter som är i tjänst hos sin morbroder, Nils Östensson i Sunnansjö, som bekänner sig åtskilliga gånger ha haft tidelag med Johan Perssons hund i samma by. Samma vederstyggliga gärning uti Johan Perssons vallflickas åsyn som tillkännagav, att en dag 3 gånger och något efter på en annan dag 9 gånger. Resolution: Brita Björnsdotter skall för sin vederstyggliga och grova synd androm till skräck och varnagel halshuggas och brännas på bål. Hunden skall dödas på avrättningsplatsen och grävas ner. Stockholm den 20…

 • Ångermanland

  Tattarhövitsman Sven Isaksson, Härnösand

   1635 En dom ifrån Härnösand över en tattarehövitsman benämnd Sven Isaksson, som säger sig vara född i Uppland och Bälinge socken. Han har blivit med sitt medfölje och parti fången och förd till rätta, vilka ha stulit från några fattiga kronans undersåtar i Ångermanland och Västerbotten, silver, pengar och kläder det som nu är omhändertagit. Och av Rätten värderat till 25 daler 3 marker kopparmynt, varför deras anförare Sven Isaksson är dömd efter det 6 kapitlet i tjuvbalken. Resolution: Tjuven Sven Isaksson kan inte benådas utan skall androm till varnagel…

 • Ångermanland

  Studenten Carl Christman Gissler, Härnösand

  1784 Uppå Rådhusrättens i Härnösand hållen och insänd rannsakning med fällda utslag den 23 april över studenten Carl Christman Gissler vilken Rådhusrätten väl ansett att han som hos sin skyldeman hovkvartersmästaren Carl Eurenius någon tid vistats och njutit underhåll. Han har där söndagen den 14 mars överfallit och tillfogat kvartermästarens dotter, jungfru Sara Lisa Eurenius, änkan Lisa Smidt och pigan Ingrid Olofsdotter flera svåra hugg med en yxa och åkommor, att alla dessa berörda personer dog. Dessutom hade Gissler tillskyndat unga Nils Gustaf Eurenius flera sår och åkommor. Men det som…

 • Ångermanland

  Pigorna Anna och Karin Eriksdotter, Brunne

  1774 Uppå en av Gudmundrå häradsrätts hållna insända rannsakning och utslag den 5 april över pigorna Anna och Karin Eriksdöttrar från Brunne, vilka för det de genom förgiftningsförsök att avhända livet av deras far, bonden Erik Kristiansson, och att giftet inte hade gjort honom någon skada, skall de straffas till döden efter 17 kapitlet 2 § missgärningsbalken. Dock har häradsrätten hemställt till Kgk. HR om någon lindring kunde ske i anledning av 3 § i samma kapitel. Pigorna Anna och Karin Eriksdöttrar är övertygade och har själva erkänt, att sedan de…

 • Ångermanland

  Pigan Annika Nilsdotter, Boteå

  1702 Ifrån prostetinget är en piga Annika Nilsdotter i Undrom remitterad som bekänt att hon av svaghet släppt sitt vatten ifrån sig i kyrkbänken, i det folket föll på knä efter predikan som föreställdes och det samma är för tingsrätten bekänt. Och som det senare befanns av svaghet vara skett, ej heller av den myckenhet att någon stor förargelse där igenom är skedd. Alltså kan rätten inte döma Anna Nilsdotter till det straff som Kgl. Stadgan dem pålägger som kommer full till kyrkan och där göra förargelse, utan prövar för…